×

پروژه: آشنایی با برنامه نویسی HMI و نحوه عملکرد سیستم توزین

۱۳,۵۰۰ تومان

پروژه: شبیه سازی تنش پسماند در تیر یک سر گیردار با آباکوس

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه: شبیه سازی و تحلیل تیر کامپوزیتی در بارگذاری‏ ترکیبی با آباکوس

۴۴,۰۰۰ تومان

پروژه: شبیه سازی مقاله بهبود دیوار برشی بتنی با آلیاژ هوشمند با آباکوس

۶۵,۰۰۰ تومان
0