×

پایان نامه: بیو جاذب ارزان قیمت پوست نارنج برای حذف سرب از پساب: بهینه سازی توسط روش پاسخ سطح و طراحی آزمایش

۲۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه: تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه ریزی شده بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهر یزد در سال ۱۳۹۳

۲۴,۳۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی میزان توافق سکانس پالسی تصویربرداری سه بعدی گرادیان اکوی حالت ثابت معکوس با وزن دیفیوژن و سکانس های روتین تصویربرداری در ارزیابی سیستم اعصاب محیطی بدن در افراد سالم

۲۴,۷۰۰ تومان
0