×

پرسشنامه: سرسختی روان شناختی لانگ و گولت

۴,۲۰۰ تومان

پرسشنامه: سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه: مکانیسم دفاعی آندرز و همکاران

۴,۱۰۰ تومان

پرسشنامه: پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS)

۴,۲۰۰ تومان

پرسشنامه: مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه: پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده اولسون (۱۹۹۹)

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه: پرسشنامه خرسندی زناشویی (۱۰ سوالی)

۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه: پرسشنامه ۵ عاملی ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-Five Factor Inventory)

۴,۴۰۰ تومان

پرسشنامه: مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی کودکان BPFS-C کریک و همکاران ۲۰۰۵

۴,۲۰۰ تومان

پرسشنامه: ارزیابی رابطه والد – فرزند فاین و همکاران (PCRS)

۴,۱۰۰ تومان
0