پایان نامه: بررسی اثر متغیرهای میزان نمک، زمان و دمای خیساندن بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی، تغذیه ای و بافت برنج

۲۴,۹۰۰ تومان