×

روش تحقیق: مقایسه سلامت عمومی سالمندان مراجعه کننده و غیر مراجعه کننده به مرکز توانبخشی سالمندان

۸,۵۰۰ تومان

روش تحقیق: بررسی رابطه بین سلامت روانی وشوخ طبعی

۲۰,۹۰۰ تومان

روش تحقیق: بررسی رابطه بین انسجام خانواده با جهت گیری مذهبی

۲۲,۲۰۰ تومان

روش تحقیق: تعیین تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال

۱۶,۹۰۰ تومان

روش تحقیق: بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان پایه سوم دبستان

۱۴,۹۰۰ تومان
0