×

پایان نامه: مقایسه مفاهیم و مصادیق تمرد و دفاع در مقابل مامور دولت

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه: معیار تفکیک قوانین و قواعد کیفری ماهوی از قواعد شکلی و آثار مترتب برآن

۱۷,۰۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی علل فرهنگی و اجتماعی جرائم توهین در شهرستان میبد

۲۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه: موضع کشورهای آمریکا و عربستان در رابطه با گروه تروریستی داعش از منظر حقوق بین الملل عمومی

۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه: قلمرو حاکمیت اراده در قراردادهای مصرف

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه: ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﺻﻮل ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ دﺭ ﺣﻘﻮق ﺍدﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

۵۱,۵۰۰ تومان

پایان نامه: ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران

۲۹,۴۰۰ تومان

پایان نامه: جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

۴۰,۲۰۰ تومان

پایان نامه: تأثیر تابعیت بر حق تمتع از حقوق خصوصی در حقوق ایران، معاهدات و کنوانسیون­های بین ­المللی

۴۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه: سعدی و بنیادهای حقوق بشر

۲۴,۴۰۰ تومان
0