×

پایان نامه: بررسی رابطه بین استراتژی های تنوع بخشی و کارایی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی رابطه بین سواد مالی با تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه: شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب پست بانک شهرستان میبد

۲۹,۵۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی روابط میان حاکمیت شرکتی،روابط سیاسی و سیاست های جسورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

۲۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی مقایسه ای توانمندی مدل های جنگل های تصادفی، درخت تصمیم و شبکه های عصبی پس انتشار در پیش بینی ورشکستگی شرکت های بورسی

۲۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه: طراحی نرم افزار حسابداری در WPF

۲۶,۷۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

۱۳,۵۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی رابطه بین مالکیت متمرکزو نسبت سود تقسیمی (DPS ) در صنایع مواد شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۰,۵۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی بازاریابی بر تعهد مشتری با توجه به نقش کیفیت ارتباط (مطالعه موردی: بانک صادرات)

۳۲,۰۰۰ تومان

پروژه مالی: حسابداری سرمایه فکری

۱۶,۰۰۰ تومان
0