×

روش تحقیق: بررسی رابطه بین سلامت روانی وشوخ طبعی

۲۰,۹۰۰ تومان

روش تحقیق: تعیین تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال

۱۶,۹۰۰ تومان

ادبیات پژوهش: بررسی رابطه خودکارآمدی اجتماعی و کمال گرایی با میزان پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه

۲۲,۴۰۰ تومان

ادبیات پایان نامه موفقیت شغلی

۱۶,۹۰۰ تومان
0