×

تحقیق: هواساز

۱,۰۰۰ تومان

پروژه: بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

۱۷,۳۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی رابطه بین استراتژی های تنوع بخشی و کارایی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲۴,۰۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی رابطه بین سواد مالی با تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه: مجتمع خدماتی و تفریحی بین راهی در محور یزد به میبد با تاکید بر جذب گردشگر

۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه: مقایسه مفاهیم و مصادیق تمرد و دفاع در مقابل مامور دولت

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه:بررسی اثر عصارهی هیدروالکلی ریشهی گیاه افوربیا ایرانشهری پهلوانی بر بیان ژن p51 در سلول‌های سرطان پستان انسان MCF7

۲۳,۷۰۰ تومان

پایان نامه: شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب پست بانک شهرستان میبد

۲۹,۵۰۰ تومان

پایان نامه: معیار تفکیک قوانین و قواعد کیفری ماهوی از قواعد شکلی و آثار مترتب برآن

۱۷,۰۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی علل فرهنگی و اجتماعی جرائم توهین در شهرستان میبد

۲۲,۰۰۰ تومان
0